Seguretat vial per a ciclistes

Seguretat vial per a ciclistes

Actualment hi ha més de 800 milions de bicicletes al món. És un mitjà de transport econòmic, no contaminant, beneficiós per a la salut i, a més, fàcil d’aparcar. Tot i això, els cotxes segueixen sent majoria.

Però, com la resta dels conductors, hem de conèixer la normativa legal que, a Espanya, es recull a la Llei de Trànsit, Circulació i seguretat viària, al Reglament General de Circulació i en diversa legislació autonòmica i local.

Accessoris obligatoris per circular amb bicicleta

La legislació especifica una sèrie d’elements de seguretat que són obligatoris tant per a la bicicleta com pel ciclista.

Components

Per circular per vies públiques, tots els tipus o modalitats de bicicleta han de tenir obligatòriament:

-Un sistema de frenada.
-Un timbre, que sempre és obligatori en tot tipus de vies, segons la normativa vigent. Però és especialment interessant quan es tracta de vies urbanes, per advertir els vianants de la nostra presència.

Visibilitat

Fer-nos visibles per a la resta dels usuaris de la via és molt important i, a més, és obligatori. Hem de complir, com a mínim, la normativa legal de cada país, per equipar-nos nosaltres i la bici amb elements d’il·luminació i visibilitat: llums, catadiòptrics i elements reflectors.

Concretament, a Espanya, el Reglament General de Vehicles modificat pel Reial Decret 339/2014, de 9 de maig, ens indica que, per circular de nit (entre la sortida i la posta de sol), per túnels o quan es redueixi la visibilitat per les condicions meteorològiques o qualsevol altre motiu, és obligatori portar:

  • Llum blanca de posició davantera.
  • Llum vermella de posició del darrere.
  • Catadiòptric vermell del darrere no triangular, encara que portem llum del darrere, per mantenir la visibilitat sempre.
  • Una peça reflectant quan circulem per vies interurbanes. En vies urbanes no és obligatori, tret que la normativa del municipi sigui més estricta, però és molt recomanable.

I, encara que no són obligatoris, també es recomana els elements reflectors grocs en rodes i pedals.

Casc ciclista

En vies urbanes, no és obligatori, excepte per a menors de 16 anys. Des d’aquí  recomanem fer-lo servir sempre, ja que augmenta considerablement la nostra seguretat en cas de caiguda o accident.

Seguretat vial per a ciclistes

Normes de circulació per a ciclistes

La bicicleta és un vehicle més i, per la nostra pròpia seguretat i perquè ens respectin els conductors i la resta d’usuaris de les vies, els ciclistes també hem de complir les normes de circulació en la seva integritat. I, per descomptat, estem sotmesos a les mateixes obligacions i limitacions, com ara no conduir baixos els efectes de l’alcohol i les drogues.

Respectar tots els senyals

S’hi inclouen les horitzontals, les verticals i també els semàfors, que, possiblement, siguin el senyal menys respectat per molts ciclistes. Tot i que en algunes ciutats la normativa municipal pot tenir algunes excepcions.

Carril bici

El carril bici no és obligatori, segons el Reglament de Circulació i la interpretació que en fa la Direcció General de Trànsit, llevat que hi hagi senyalització expressa que ho indiqui.

A les vies urbanes dependrà de la normativa municipal, sobre la qual ens hem d’informar.

Voreres i zones de vianants

Està prohibit circular per voreres, excepte quan es tracti de nens amb bicicletes considerades com a joguines. Legalment, la bici és joguina si l’alçada màxima del selló no supera els 435 mm des del terra. En qualsevol altre cas, la bici es considera com un vehicle, encara que sigui conduïda per nens. Això no obstant, les ordenances municipals poden establir excepcions a les anomenades vorera bici d’ús compartit o a zones de vianants d’interès. Però sempre respectant la prioritat dels vianants i mantenint la distància de seguretat que, segons els municipis, està establerta entre 1 i 1,5 metres.

Passos de zebra

No podem creuar els passos de zebra muntats a la bici, llevat que hi hagi un pas específic que formi part d’un carril bici o vorera bici. No sent així, el ciclista ha de creuar caminant, perquè, si no, a banda del risc de multa, assumeix la responsabilitat en cas de col·lisió o accident amb vehicles o vianants.

Circulació per calçades

Quan circulem per la calçada, aquestes són les normes d’aplicació específiques per a ciclistes:

En vies interurbanes, hem de circular pel voral, quan existeixi i sigui transitable. Si no és possible fer servir el voral, hem de circular sempre per la dreta, ocupant el menor espai possible de la calçada.

Es pot circular en paral·lel, en fila de dos ciclistes. Així ho recull el Reglament General de Circulació que diu que els ciclistes podran circular en columna de dos, vorejant-se tot el possible a l’extrem dret de la via, recuperant la filera d’un en trams sense visibilitat o quan formin aglomeracions de trànsit. I, en autovies, només es podrà circular pel voral.

A vies urbanes, es pot circular pel centre del carril. És molt més segur que circular arrambats a la dreta, perquè som més visibles per a vehicles i vianants i evitem el risc de ser avançats per altres vehicles sense respectar la distància mínima de seguretat, cosa físicament impossible a la majoria dels carrils urbans, sobretot si n’hi ha més d’un per sentit.

També es pot circular en paral·lel, com a màxim en fila de dos i de forma organitzada, si es va en grup. I no, no es pot utilitzar el carril bus, llevat que estigui autoritzat per les ordenances municipals o per algun senyal de trànsit específic.

La prioritat de pas correspon als ciclistes, respecte als vehicles de motor, a les interseccions de la calçada amb un carril bici, un pas per a ciclistes o un voral degudament senyalitzat.

La prioritat de pas correspon als vianants, respecte als ciclistes, als passos per a vianants degudament senyalitzats i quan els ciclistes giren per entrar en una altra via i hi ha vianants creuant, encara que no hi hagi pas senyalitzat.

Senyalització de les maniobres

És obligatori senyalitzar sempre les maniobres. Per avisar de les nostres maniobres, farem servir els senyals manuals que recullen les normes de circulació i que són reconegudes internacionalment. El braç estès indica un gir o inici de la marxa en aquesta direcció. El braç en angle recte, amb la mà cap amunt, indica un gir a la direcció oposada. I el braç estès, oscil·lant de dalt a baix, s’utilitza per avisar que frenarem.

Seguretat vial per a ciclistes

Dispositius electrònics

Està prohibit fer servir auriculars, telèfons mòbils o altres dispositius electrònics, igual que per a la resta dels conductors. Les imatges que veiem a les xarxes socials amb certa freqüència de ciclistes gravant-se o fent-se fotos amb una mà, mentre condueixen, infringeixen la llei i són sancionables.

Seguretat vial per a ciclistes

Ara que tens tota aquesta informació com a usurari de la bicicleta, aplicant les normatives i estant molt atent, podràs evitar ensurts i accidents i així gaudir del teu trajecte en bici, ja sigui per anar a treballar, a fer un vol o a fer esport.